W ramach pomocy skierowanej do opiekunów osób niepełnosprawnych, Prezydent Miasta Krakowa mocą zarządzenia nr 444/2019 z 28 lutego 2019 r. zdecydował o skierowaniu pod obrady rady miasta projekt uchwały, w sprawie organizacji transportu dla niepełnosprawnych dzieci w wieku 3 i 4 lat. Projekt ten został ostatecznie przegłosowany podczas sesji 27 marca 2019 r.

Według wyżej wspomnianej uchwały organizacja bezpłatnego transportu przez gminę Kraków dla niepełnosprawnych dzieci w wyżej wspomnianym wieku będzie obejmować transport i opiekę w czasie przewozu dziecka do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej bądź innej placówki wychowania przedszkolnego. Pomoc ta obejmie także zwrot kosztów ponoszonych na ten cel przez rodziców (opiekunów), według zasad, które określa umowa zawarta między Gminą Miejską Kraków a wspomnianymi wcześniej rodzicami (opiekunami).

Program wejdzie w życie od początku nowego roku szkolnego 2019/2020, czyli od pierwszego września 2019 r.

W uzasadnieniu projektu wyżej wymienionego programu można przeczytać między innymi, że: „mając na uwadze trudności, z jakimi borykają się rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz art. 69 ustawy zasadniczej, stwierdzający, iż »osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy, oraz komunikacji społecznej« przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnionym działaniem wychodzącym naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.”

Wejście w życie opisanego wyżej programu spowoduje rozszerzenie zakresu udzielanej pomocy opiekunom dzieci niepełnosprawnych, zapełniającym lukę w postaci braku transportowego wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci z młodszych roczników edukacji przedszkolnej (3-4 lata). Bowiem dotychczas takim wsparciem były objęte osoby od 5 roku życia wzwyż. Górną granicę wieku uprawniającego do otrzymania ww. pomocy określono zasadniczo na 21 rok życia.