Dofinansowanie i refundacja sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

Każdy pacjent bez względu na wiek może ubiegać się o refundację przyznawaną przez NFZ na przedmioty ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny i takie, jak: wózek inwalidzki, kula, laska, orteza, pionizator, balkonik (chodzik) itd. oraz środki pomocnicze takie jak materac, czy poduszki przeciwodleżynowe, cewniki urologiczne, pieluchy anatomiczne (tak zwane pieluchomajtki), worki do zbiórki moczu itd. Dokument uprawniający do refundacji, czyli wniosek (zlecenie), stanowi odpowiednik recepty w przypadku leków. Wniosek (zlecenie) wydawany jest przez lekarza specjalistę lub lekarz rodzinnego i musi być potwierdzony przez oddział NFZ w miejscu zamieszkania. Zlecenie na niektóre wyroby, jak kula i laska inwalidzka, balkonik (inaczej nazwany chodzikiem lub podpórką), materac i poduszka przeciwodleżynowa, cewniki urologiczne, pieluchy anatomiczne (zwane pieluchomajtki), worki do zbiórki moczu może wystawić lekarz pierwszego kontaktu. Lecz po zlecenie na pozostały sprzęt musimy zgłosić się do lekarza specjalisty jak: ortopeda, neurolog, traumatolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej.

 

Mając potwierdzony wniosek pacjent może zrealizować go w sklepie z artykułami medycznymi. Może tego dokonać bezpłatnie ewentualnie musi uiścić dopłatę równą różnicy pomiędzy kwotą refundowaną (tzw. limit ustalony przez NFZ), a faktyczną ceną produktu.

Pacjent posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez orzecznika ZUS lub przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) może się starać także o dofinansowanie ze środków PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Poniżej zostaną przedstawione zasady refundacji i dofinansowania do sprzętu medycznego przez krakowski MOPS

Starając się o dofinansowanie z MOPS czy PCPR na sprzęt rehabilitacyjny/ortopedyczny/pomocniczy należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

- kopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ

- fakturę pro forma na sprzęt rehabilitacyjny/ortopedyczny i pomocniczy (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ) – trzeba udać się do najbliższego salonu sprzedaży ww. sprzętu, by uzyskać taki dokument

- oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

- wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania, który znajdą Państwo w każdym MOPS czy PCRP

-orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu

Zasady refundacji i dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego MOPS Kraków 2019

Krakowski MOPS przewiduje dofinansowanie w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w ośmiu obszarach:

  1. dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  2. dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  3. dofinansowanie robót związanych z likwidacją barier architektonicznych
  4. dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
  5. dofinansowanie likwidacji barier technicznych
  6. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  7. dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych
  8. dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

W przypadku dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego przez krakowski MOPS ze środków PFRON obowiązują dwie procedury:

  1. MOPS-34 – Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Kraków;
  2. MOPS-35 - Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

W przypadku pierwszej z procedur – MOPS-34

1. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeśli jest to uzasadnione potrzebami, będącymi skutkiem ich niepełnosprawności. Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego: miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać odpowiednio:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ustala się w oparciu o dane publikowane w każdym kwartale roku kalendarzowego przez Główny Urząd Statystyczny.Wysokość dochodów jest obliczana w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, za podstawę brany jest kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

2. Dofinansowaniu podlega sprzęt, dzięki któremu osoba niepełnosprawna może przechodzić rehabilitację w warunkach domowych.

3. Wysokość dofinansowania ustalona jest na poziomie do 80% kosztów zakupu wnioskowanego sprzętu z uwzględnieniem średnich cen rynkowych.

4. Dofinansowaniem nie są objęte koszty poniesione na zakup ww. sprzętu przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

5. W przypadku ograniczonych środków finansowych na realizację zadania Ośrodek zastrzega sobie prawo przyjęcia hierarchii dotyczącej przyznawania dofinansowania w oparciu o stopień niepełnosprawności. W takim przypadku pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania będą miały osoby ze znacznym i kolejno umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności.

6. W zależności od bieżących możliwości finansowych, dla zapewnienia dofinansowania jak największej grupie osób niepełnosprawnych, Ośrodek może ustalić wysokość dofinansowania do indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego na niższym poziomie (a więc znacznie poniżej maksymalnych 80%).

Odnośnie do drugiej z procedur – MOPS-35

1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć najpóźniej w dniu 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

2. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskującego wkładu własnego w kwocie co najmniej na poziomie 20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

3. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 80% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 4000 zł dla pojedynczego wnioskodawcy.

4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania, które zostały poniesione przed przyznaniem dotacji i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Odnośnie do kwestii dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – obejmuje je procedura MOPS-36

1. Kryterium dochodowe jest podobne, jak w wypadku omówionej wyżej procedury MOPS-34 – a więc odpowiednio 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym i 65% w przypadku osoby samotnej.

2. Tak, jak w poprzedniej procedurze przeciętne wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o dane GUS-u, publikowane w każdym kwartale roku kalendarzowego. Także i w tym przypadku wysokość dochodów wyliczana jest w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych biorąc pod uwagę kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek.

3. Wysokość dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi:

a) w przypadku dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego:

             - 650 zł (do dwóch aparatów 1300 zł) dla osób, które nie mają wskazanego w orzeczeniu o niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności „03-L” (tj . zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu), a także w przypadku osób niepełnosprawnych uczących się do 24 roku życia, bez względu na stopień i symbol niepełnosprawności – zgodnie z poniższym ppkt. b)

b) w przypadku pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

            - do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia (o ile istnieje wymóg takiego udziału)

            - do 150% limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego, jeśli taki udział jest wymagany i jednocześnie cena zakupu jest wyższa, niż ustalony limit

Dla przykładu: ustalony przez NFZ limit kwoty refundowanej na wózek inwalidzki specjalny wynosi 3000 zł (refundacja 100% do kwoty limitu), jednak cena wózka przewyższa tę kwotę. W trakcie starania się o dofinansowanie można uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu. W tym przypadku jest to 4500 zł. W wypadku uzyskania pełnego dofinansowania, kwota do dyspozycji pacjenta może wynieść w sumie 7500 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych – procedura MOPS-37.

Jest to forma dofinansowania pozwalająca uzyskać kwotę w wysokości do 80% wartości sprzętu, lub wyższą. Tak więc można np. składać wniosek o budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego zapewniającego samodzielny dostęp do lokalu. Zakup i montaż urządzenia platformy schodowej, windy krzesełkowej. Zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych, przystosowanie drzwi. Przystosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej np. zakup i montaż poręczy i uchwytów, siedziska kąpielowego lub innego urządzenia ułatwiającego korzystanie z kabiny prysznicowej lub wanny itd.

1. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się, jeśli są właścicielami (współwłaścicielami) nieruchomości, bądź też uzyskały pisemną zgodę właściciela budynku, w którym zamieszkują na likwidację barier architektonicznych.

2. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

3. Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie:

- do 95% zakwalifikowanych prac dla wnioskodawcy będącego właścicielem, w którym mają być przeprowadzane prace związane z likwidacją barier architektonicznych oraz gdy wnioskodawcą jest niepełnosprawne dziecko mieszkające w rodzinie, nie więcej jednak niż do 20000 zł

- do 80% zakwalifikowanych prac w przypadku, gdy z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu wynika, iż właścicielem mieszkania, w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych, nie jest wnioskodawca (z wyłączeniem współmałżonka) nie więcej jednak, niż do 12000 zł

- do 95% kosztów zakupu i montażu wnioskowanego sprzętu (platformy przyschodowe, krzesełka schodowe, podjazdy i inne)

4. Wnioski rozpatrywane są według oceny merytorycznej oraz kolejności ich składania. W przypadku rozpatrzenia i zabezpieczenia wszystkich potrzeb osób, których wnioski uzyskały limit 70 punktów w ocenie merytorycznej, Ośrodek może obniżyć minimalną liczbę punktów, biorąc pod uwagę możliwości finansowe.

5. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają ci wnioskodawcy, którzy uzyskali najwięcej punktów w ocenie merytorycznej.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się – procedura MOPS-38

Za pomocą tej formy dofinansowania osoba niepełnosprawna może dokonać zakupu takich urządzeń, jak laptop, czy komputer stacjonarny wraz z monitorem oraz odpowiedniego oprogramowania, dostosowanego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

1. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i podpisaniem umowy.

2. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie:

- do 95% zakupu sprzętu elektronicznego (jak wspomniane wyżej laptop, czy komputer stacjonarny wraz z monitorem) lecz nie więcej niż 1000 zł

- do 95% kosztów zakupu programów specjalistycznych, np. programów logopedycznych –oprogramowanie Mówik itp., z uwzględnieniem średnich cen rynkowych, ale nie więcej jednak niż 2000 zł,

- do 95% kosztu zakupu sprzętów specjalistycznych służących do komunikowania się, np. PCEyeMini itp., z uwzględnieniem średnich cen rynkowych, nie więcej jednak, niż do 6000 zł.

Biorąc pod uwagę, iż ceny średniej klasy laptopów kształtują się na poziomie 2500-3500 zł, dofinansowanie nawet w maksymalnej wysokości pokryje tylko część kosztów związanych z takim zakupem.

Dofinansowanie nie obejmuje sprzętów typu: telefony komórkowe, smartfony, iPhony, drukarki itp.

1. Wnioski rozpatruje się według oceny merytorycznej i kolejności ich składania. W przypadku rozpatrzenia i zabezpieczenia wszystkich potrzeb osób, których wnioski otrzymały co najmniej 80 punktów w ocenie merytorycznej, Ośrodek może obniżyć minimalny pułap punktów, w zależności od możliwości finansowych.

2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają te osoby, których wnioski zostały najwyżej ocenione.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych – procedura MOPS-39

Za pomocą tej formy dofinansowania niepełnosprawna osoba może dokonać zakupu i montażu urządzeń higieniczno – sanitarnych, np. siedziska wannowego, wózka toaletowego, krzesła prysznicowego, nadstawki na muszlę klozetową (nasadki na sedes), podnośnika wannowego, podnośnika jezdnego (podnośnika transportowo-kąpielowego) lub podnośnika sufitowego.

Można też dokonać zakupu schodołazu, łóżka rehabilitacyjnego sterowanego elektrycznie, szyn najazdowych umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim, roweru specjalistycznego (jak np. rower trójkołowy) itp.

Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier technicznych nie może być objęty sprzęt typowo medyczny oraz sprzęt AGD.

1. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem stosownej umowy.

2. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie:

- do 90% kosztów zakupu sprzętu służącemu likwidacji barier transportowych, jak: schodołaz, skuter, dostawka do wózka inwalidzkiego, dostosowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, nie więcej jednak niż 15000 zł,

- do 95% kosztu zakupu pozostałych przedmiotów i sprzętów, przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych, lecz nie więcej niż 15000 zł

3. Wnioski rozpatruje się według oceny merytorycznej i kolejności ich składania. W przypadku rozpatrzenia i zabezpieczenia wszystkich potrzeb osób, których wnioski 40 punktów w ocenie merytorycznej, Ośrodek może obniżyć minimalny pułap punktów, w zależności od możliwości finansowych.

4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają te osoby, których wnioski zostały najwyżej ocenione.

 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – procedura MOPS-40.

1. Kryterium dochodowe ustalone jest na podobnym poziomie, jak w poprzednich procedurach, czyli 50% przeciętnego wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dofinansowanie pomniejsza się o kwotę przekroczenia. Jednak w przypadku, gdy kwota przekroczenia jest równa, bądź większa od kwoty dofinansowania – wtedy dofinansowanie nie przysługuje.

Wielkość przeciętnego wynagrodzenia jest ustalana przez GUS w każdym kwartale roku kalendarzowego.

2. Dofinansowanie to mogą otrzymać osoby, które posiadają status osoby niepełnosprawnej w następującej kolejności:

a) dzieci i młodzież do 16 roku życia oraz osoby do 24 roku życia uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności

b) osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania lub otrzymały je nie później, niż w 2009 r.

c) osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały dofinansowanie w latach 2010-2011

d) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały dofinansowanie w latach 2012-2015

e) osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały dofinansowanie w latach 2012-2015

f) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały dofinansowanie w latach 2016-2017

g) osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały dofinansowanie w latach 2016-2017

h) osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania, lub otrzymały dofinansowanie w 2017 r.

i) w przypadku niewykorzystania środków finansowych przez osoby wymienione w pkt. a)-h) z dofinansowania mogą skorzystać pozostałe osoby niepełnosprawne, które otrzymały dofinansowanie w 2018 r.

3. Wysokość dofinansowania wynosi:

a) 30% przeciętnego wynagrodzenia (uprawnione są: osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne do 16 r. ż. oraz uczące się do 24 r. ż. bez względu na stopień niepełnosprawności)

b) 27% przeciętnego wynagrodzenia (osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

c) 25% przeciętnego wynagrodzenia (osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności)

d) 20% przeciętnego wynagrodzenia (opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładach pracy chronionej)

4. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów turnusu rehabilitacyjnego poniesionych przed uzyskaniem dofinansowania.

5. Z dofinansowania można skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym.

Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów istotna może być też możliwość uzyskania dopłaty do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – procedura MOPS-46

Takie dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione ich potrzebami, wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usług przez tłumacza w organach administracji publicznej (pod pojęciem „organ administracji publicznej” rozumie się: ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które z mocy prawa są zobowiązane do zapewnienia ww. usług, lub otrzymują dotację (subwencję), z której można sfinansować ww. usługi.

1. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem stosownej umowy.

2. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dofinansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym do rejestru Wojewody.

3, Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika ustalone jest do 65 zł za godzinę usługi, nie może być jednak wyższe niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

 Śmierć wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosku i w trakcie jego rozpatrywania.

W wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i równoczesnej śmierci wnioskodawcy, pieniądze nie zostaną wypłacone (także najbliższym członkom rodziny), ponieważ dofinansowanie stanowi świadczenie własne wnioskodawcy. W przypadku śmierci wnioskodawcy przed rozpatrzeniem wniosku, procedura rozpatrywania wniosku ulega przerwaniu.

 

Przydatne adresy internetowe:

https://bip.malopolska.pl/pcprodzinie5,m,278657,dofinansowanie-sprzetu-rehabilitacyjnego.html

https://pcpr.powiat.krakow.pl/aktywny-samorzad/

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-29052017.pdf