Karta parkingowa uprawniająca do zatrzymywania się na tak zwanych kopertach przeznaczona jest dla dwóch grup:
a) osób niepełnosprawnych,
b) pracowników placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością.
 
 
ad. a) 
 W przypadku osób z niepełnosprawnością wymagane jest stwierdzenie znacznego ograniczenia poruszania się samodzielnie, wpis w orzeczeniu o niepełnosprawności i jego stopniu uprawnienia do uzyskania kary parkingowej.
W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności potrzebny jest zapis o przyczynie niepełnosprawności o symbolu: 04-O (wzrok), 05-R (ruch), 10-N (problemy neurologiczne), 07-S (układ oddechowy i krążenia).
 
 Wniosek o wydanie karty należy złożyć w miejskim lub powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Dokumenty składa:
- osoba niepełnosprawna osobiście,
- w przypadku osób poniżej 18 roku życia opiekun prawny lub rodzic,
- w przypadku osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych opiekun prawny, kurator lub rodzic w przypadku władzy rodzicielskiej.
 
 Dokumenty potrzebne do wydania karty parkingowej:
- wniosek o wydanie karty parkingowej 
- aktualne zdjęcie 35mmx45mm, bez okularów i nakrycia głowy (wyjątkiem osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może być w okularach z ciemnymi szkłami lub w nakryciu głowy osoba zgodnie ze swoim wyznaniem jeśli w dokumencie tożsamości także takie posiada).
- dowód wniesienia opłaty w kwocie 21 zł,
- do wglądu oryginał pełnomocnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 
 Czas oczekiwania na decyzję w sprawie wydania karty to 30 dni, a okres jej ważności zależy od czasu przyznanego orzeczenie lecz na okres nie dłuższy niż 5 lat.
 
ad. b)
 W przypadku placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością m.in.: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, sanatoria, placówki opiekuńczo-wychowawcze, hospicja, żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, poradnie specjalistyczne, warsztaty terapii zajęciowej i inne.
Wymagane jest by pojazd był własnością placówki lub użyczony na wyłączność.
 
 Dokumenty, które należy mieć przy sobie to:
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- wniosek o wydanie karty parkingowej,
- dowód opłaty w kwocie 21 zł.
 
Czas oczekiwania na decyzję i miejsce składania dokumentów jest taki jak w przypadku a) osób niepełnosprawnych, natomiast okres ważności to 3 lata.
 
UWAGA !
W obu przypadkach (a i b) wniosek o wydanie karty musi zostać podpisany przy urzędniku podczas jego składania.